Hållbarhet

Kvalitets- och miljöcertifiering

banner-hallbarhet2-620x150

Rexels verksamhet i Sverige är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001 och 14001. Här följer en kort beskrivning:

ISO 9001

För att leva upp till våra kunders, medarbetares och övriga intressenters förväntningar arbetar vi på ett systematiskt sätt med kvalitet och ständiga förbättringar. Som ett bevis på vårt åtagande är hela bolaget certifierat enligt ISO 9001:2015 – en internationell standard för kvalitetsledningssystem. Ledningssystemet utgör tillsammans med policys, lagstiftning och revisioner fundamenten i styrningen av verksamheten. För att möta omvärldens förväntningar och krav genomgår ledningssystemet kontinuerliga förbättringar och följs upp genom regelbundna interna och externa revisioner, allt för att säkra kvaliteten i våra processer. Vi mäter också kundnöjdhet regelbundet.

ISO 14001

Vårt miljöarbete ingår som en integrerad del i vårt dagliga arbete. Vi arbetar löpande med att förbättra arbetssätt och processer för att minska vår negativa miljöpåverkan. Som ett led i vårt miljöarbete är vi certifierade enligt ISO 14001:2015, vilket är en internationell miljöledningsstandard. Viktiga delar i vår miljöcertifiering är att hitta vår betydande miljöpåverkan. Se över vår hantering av kemikalier, avfall och våra transporter och ständigt försöka förbättra vår miljöprestanda.