Hållbarhet

Vårt miljöarbete

energi_Energi
Sverige har en fantastisk elproduktion. Den el som produceras i Sverige är till drygt 98 procent fossilfri vilket innebär mycket låga klimatutsläpp. De olika kraftslagen samspelar med varandra på så vis att de som är oberoende av vädret, det vill säga vattenkraft, kärnkraft och biokraft balanserar de väderberoende kraftslagen som sol och vind. Fossila bränslen finns främst i några få kraftvärmeanläggningar men det finns även fossileldade anläggningar (kol, olja, naturgas) som en del av Sveriges effektreserv. Totalt utgör den fossila delen av vår elproduktion bara ett par procent.

Rexel Sverige har gjort ett aktivt val att enbart köpa in förnyelsebar energi. Det betyder att alla våra anläggningar utom två nu har enbart förnyelsebar elenergi. Men det räcker inte, vi måste jobba vidare på att minska vår elenergiförbrukning. Rexel har gjort ett aktivt val att ta täten inom förnybar energi och miljövänliga lösningar som energieffektiviserar Sverige. Elenergi är en av de nyckeltal som Rexel arbetar och mäter i alla sina anläggningar i hela värden.

vaten_
Vatten

Världens vatten utgör en viktig naturresurs och är en grundläggande förutsättning för liv – både i Sverige och utomlands. I Sverige tar vi idag rent vatten för givet, men för många delar av världen är vattenfrågan både avgörande och livsviktig för att trygga en långsiktigt hållbar utveckling. Vi har i Sverige varit förskonade från vattenbrist men även här har vi under de senare åren fått lära oss att vi måste tänka på hur vi använder vatten. 2 av 5 medborgare i Sverige uppgav 2020 att de varit drabbade av vattenbrist senaste året (enligt VSP).

Genom att i samband med renoveringar och byten av lokaler alltid installera snålspolande utrustning så minskar vi vår påverkan. Vattenförbrukning är en av de nyckeltal som Rexel arbetar och mäter i alla sina anläggningar i hela värden.

Avfallavfall_
Under 2016 genererades totalt 142 miljoner ton avfall i Sverige – majoriteten var gruvavfall. Förutom gruvavfallet materialåtervanns cirka 25 procent medan 54 procent återvanns på annat sätt. Rexel är en liten aktör när det gäller avfall med fraktioner så som papper, wellpapp, brännbart och hushållsavfall. Det kan även uppstå små mängder farligt avfall så som toner, kemikalier, batterier och elektronikavfall. Rexel arbetar även med producentansvar och är ansluten till REPA och FTIAB. Rexel sorterar dessa fraktioner och säkerställer att dessa kommer till rätt ställen genom att ha tydliga instruktioner i sitt ledningssystem för miljö ISO 14001.

papper_

Papper
Sverige är en duktig insamlare av returpapper och har i många år haft väl fungerande system för detta. Rexel bidrar naturligtvis genom att samla in papper. Både kontorspapper och tidningar. Returpapper lämpar sig för tillverkning av vissa pappers- och kartongkvaliteter. Speciellt förbrukas returpapper i tillverkning av

  • tidningspapper
  • enklare skriv- och tryckpapper
  • liner och fluting, som oftast konverteras till wellpapp enklare kartong.


resor_Resor i tjänsten
Våra tjänsteresor ska ske på ett effektivt, ekonomiskt, säkert och miljöanpassat sätt. Våra anställda ska välja lämpligaste färdmedlet med hänsyn tagen till kostnad, de rimliga krav som finns på bekvämlighet, tidsåtgång och inte minst miljökrav. Flygets miljöpåverkan är väsentligt högre per passagerarkilometer än vad tåg eller buss är. Därför bör man av miljöhänsyn välja dessa färdmedel när det är rimligt utifrån tidsåtgång. Av samma anledning bör allmänna kommunikationsmedel väljas framför taxi eller bil där det är möjligt. Sedan 2016 erbjuder vår tjänstebilspolicy möjlighet att kan välja laddhybrider och i dagens bilpark är drygt 30% av denna typ. Nästa steg innebär införande av elbilar, något som preliminärt kommer ske 2020.

solpanel_Solenergi
Rexel är en av världens största distributörer av solenergiprodukter, även i Sverige är vi en betydande leverantör av solenergilösningar. Det är därför naturligt att ett av våra övergripande miljömål är att bedöma miljönyttan av de solceller vi säljer. Målet 2020 är att försäljningen ska motsvara ca 2.230 ton minskade CO2-utsläpp.

Elbilsladdningelbil_
Vi har kunskap om framtidens infrastruktur och smarta produkter för såväl snabbladdning och distansladdning som hemmaladdning för elfordon. Genom vårt koncept Rexolution erbjuds smarta lösningar. Vårt andra övergripande miljömål är därför att beräkna miljönyttan av användningen av de ladduttag vi säljer under 2020.