Hållbarhet

Visselblåsning (whistleblower)

banner-hallbarhet2-620x150

Har du en fråga eller en misstanke om oegentligheter?
Alla som är i kontakt med Rexel Sverige, och i synnerhet med koncernens leverantörer, tjänsteleverantörer och underleverantörer, kan ha frågor eller misstänka oegentligheter om vissa metoder och kan behöva hjälp eller vägledning. Om så är fallet är rekommendationen att en kontaktperson för etikfrågor eller Rexels regelefterlevnadsansvarige kontaktas med hjälp av det här formuläret:

Vill du anmäla en misstanke om eventuella oegentligheter?
För att samla in alla anmälningar, och i synnerhet de som rör innehållet i denna Uppförandekod, har koncernen inrättat ett system där du kan kontakta Rexels etiska kommitté. Det här systemet finns tillgängligt för alla och garanterar inte bara konfidentialiteten för den som gör en anmälan, utan även konfidentialiteten för de personer som berörs av en anmälan och den information som samlas in i samband med detta. Visselblåsarsystemet kan nås via följande länk: