ATV12H037F1 | FREKV OMR 1-F 110V 0,37KW KYL | Rexel Sverige