VR06129005 | Golvbox VR06 ytskikt 12mm Sv | Rexel Sverige