WS276 | Uttag VGA skruvansl Systo 2M | Rexel Sverige