1900001 | Koppl ur mek MEM190A 240V | Rexel Sverige